Go to Top

Värdeskapande

Aktiva ägare
SCP går aktivt in i de förvärvade företagen genom att tillsätta en ny ledning, samt genom att delta i styrelsearbetet. På så vis säkerställer vi att bolagen utvecklas i rätt riktning och att våra verksamhetsmål nås. Efter fem år bör omsättning och resultat i företaget ha ökat med 50 procent. Målet är att kunna avyttra företaget inom en fem- till sjuårsperiod, med en årlig avkastning till investerarna om minst 16 procent.

Som aktiva ägare i förvärvsbolaget tillför vi både kapital och kompetens. I ett nära samarbete med den nya ledningen utarbetar vi en strategisk plan för verksamheten, samt säkerställer att det finns nödvändiga resurser för att förverkliga denna. Ledningen har ett självständigt ansvar för den operativa verksamheten, men har alltid tillgång till SCP:s kompetens och nätverk.

SCP kan bli den katalysator som får ett företag att nå sin fulla potential. Nytänkande och med en förmåga att se förbättringsmöjligheter gör att SCP kan skapa betydande värde i rätt företag.